Vedtægter for Fiskeafgiftsfonden

Navn og hjemsted

§ 1. Fondens navn er Fiskeafgiftsfonden.

§ 2. Fonden er stiftet i henhold til bestemmelserne i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014.

§ 3. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Fondens formål

§ 4. Fondens formål er at styrke fiskerierhvervets udvikling.

Stk. 2. Fonden anvender inden for dette formål og i overensstemmelse med fiskeriloven primært midler til uddannelsesformål inden for fiskeriet. Fonden har endvidere i særlige tilfælde mulighed for at anvende midler til foranstaltninger og tilskud til fiskepleje, forbedring og tilpasning af fiskeristrukturer, rådgivning, forbedring af arbejdsmiljø i fiskeriet samt erhvervsøkonomiske foranstaltninger, herunder afsætningsfremme, forskningsprojekter og forsøg, som er i fiskerierhvervets interesse, samt i øvrigt foranstaltninger, som miljø- og fødevareministeren giver tilladelse til. Fonden kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med midlernes korrekte anvendelse. Med ministerens tilladelse kan fonden afholde udgifter til honorar til fondens bestyrelsesmedlemmer.

Fondens Økonomi

§ 5. Til finansiering af aktiviteter som nævnt i § 4 opkræver fonden produktionsafgifter i henhold til gældende lovgivning. Miljø- og fødevareministeren kan desuden give tilladelse til, at fonden modtager andre midler.

Stk. 2. Der må ikke ske opsamling af midler i fonden. Der kan dog budgetteres med en sikkerhedsmargen i en størrelsesorden, som fondsbudgettet berettiger til.

Fondens ledelse

§ 6. Fonden ledes af en bestyrelse, der er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen er udpeget for en periode på 4 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genindstilles og genudpeges.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 8 repræsentanter for fiskeriet og 4 repræsentanter for offentlige interesser, der udpeges af miljø- og fødevareministeren i henhold til fiskerilovens regler. Udpegningen af fiskeriets repræsentanter sker efter forudgående udtalelse i enighed fra Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Danish Seafood Association og Danmarks Pelagiske Producentorganisation, mens udpegningen af repræsentanterne for de offentlige interesser sker efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Det Frie Forskningsråd.

Stk. 3. En erhvervsorganisation eller -virksomhed må ikke direkte eller indirekte være repræsenteret med mere end halvdelen af producent- og brancheinteressernes samlede repræsentation i fondens bestyrelse.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, og udarbejder en forretningsorden for sit virke.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 7 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Bestyrelsen påser, at habilitetsreglerne overholdes i forbindelse med behandlingen af sager, hvor et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne måtte have særlige interesser. Bestyrelsen noterer i sin forhandlingsprotokol, hvorledes der forholdes i konkrete habilitetssager.

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid anmode miljø- og fødevareministeren om at måtte udtræde af bestyrelsen.

Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommende på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse ikke kan varetage hvervet. Et bestyrelsesmedlem skal ligeledes udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommende har gjort sig skyldig i handlinger eller udeladelser, som gør vedkommende uværdig til fortsat at bestride hvervet, eller kommer under konkursbehandling.

Stk. 9. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeger miljø- og fødevareministeren efter udtalelse fra de organisationer, som oprindeligt indstillede det afgående bestyrelsesmedlem, et nyt medlem for den resterende funktionsperiode i overensstemmelse med fiskerilovens regler.

Bestyrelsens pligter og ansvar

§ 7. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forvaltningen af fondens midler sker i overensstemmelse med fiskeriloven, regler fastsat i medfør heraf, samt den nationale og fællesskabsretlige lovgivning i øvrigt, herunder EU´s statsstøtteregler, jf. bl.a. de til enhver tid gældende retningslinjer og rammebestemmelser fra EU-Kommissionen, og
EU´s udbudsregler.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget for fonden og regnskab for fonden i henhold til gældende regler herom, som fastsat af miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3. Bestyrelsen afgiver indstilling til miljø- og fødevareministeren om størrelsen og beregningen af produktionsafgifter.

Stk. 4. Bestyrelsen fordeler fondsmidlerne på baggrund af ansøgninger. Der gennemføres mindst én ansøgningsrunde for hvert regnskabsår.

Stk. 5. Ansøgningsfrister og eventuelle ansøgningsskemaer offentliggøres på fondens hjemmeside på internettet mindst to måneder før ansøgningsfristen.

Stk. 6. Fondens godkendte budget offentliggøres på fondens hjemmeside senest 14 dage efter, at godkendelsen er meddelt fonden

Regnskab og revision

§ 8. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udarbejdes under iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmelser for produktions- og promilleafgiftsfondene.

Stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret revisor. Revisionen foretages under iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmelser for produktions- og promilleafgiftsfondene.

Stk. 3. Fondens godkendte regnskab offentliggøres på fondens hjemmeside senest 14 dage efter, at godkendelsen er meddelt fonden.

Administration og forvaltning

§ 9. Fondens bestyrelse træffer beslutning om varetagelsen af fondens administration.

Den daglige leder af administrationen kan ikke samtidig være medlem af fondens bestyrelse.

Stk. 2. Fonden er i hele sit virke underlagt reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, persondataloven og ligestillingsloven.

Tegningsret

§ 10. Fonden tegnes af bestyrelsens formand sammen med mindst ét bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura til den daglige leder af administrationen.

Vedtægtsændring

§ 11. Vedtægterne kan ændres af bestyrelsen inden for de rammer for fondens virke, der er givet i fiskeriloven. En vedtægtsændring skal godkendes på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2. Vedtægterne skal godkendes af miljø- og fødevareministeren.

Ophævelse af fonden

§ 12. En ophævelse af fonden kan besluttes efter samme procedure som for vedtægtsændringer, jf. §

11, stk. 1.

Stk. 2. Afviklingen af fonden skal ledes af bestyrelsen, og eventuelle midler skal anvendes inden for fondens formål, jf. § 4.

Ikrafttræden

§ 13. Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar 2017.

Vedtaget på bestyrelsesmøder i Fiskeafgiftsfonden i København den 26. september 2016 og 11.-12. oktober 2016.