Ansøgning om midler fra Fiskeafgiftsfonden

Ansøgningsfrist for støtteåret 2019 er 30. august 2018

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger skal indeholde følgende:
1.     Baggrund for ansøgningen
2.     Beskrivelse af ansøger(e)
3.     Beskrivelse af projektet
4.     Beskrivelse af hvorledes projektet evalueres

I vedtægterne for Fiskeafgiftsfonden fremgår af nedenstående §4, hvad fondens formål er samt indenfor hvilke områder fondens midler kan anvendes.

§4. Fondens formål er at styrke fiskerierhvervets udvikling.

Stk. 2 Fonden anvender inden for dette formål og i overensstemmelse og i overensstemmelse med fiskeriloven midler til uddannelsesformål indenfor fiskeriet. Fonden har endvidere i særlige tilfælde mulighed for at anvende midler til foranstaltninger og tilskud til fiskepleje, forbedring og tilpasning af fiskeristrukturer, rådgivning, forbedring af arbejdsmiljø i fiskeriet samt erhvervsøkonimiske foranstaltninger, herunder afsætningsfremme, forskningsprojekter og forsøg, som er i fiskerierhvervets interesse, samt øvrige foranstaltninger, som miljø- og fødevareministern giver tilladelse til. Fonden kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med midlernes korrekte anvendelse. Med ministerens tilladelse kan fonden afholde udgifter til honorar til fondens bestyrelsesmedlemmer.

Tildelingskriterier
Jf. vedtægternes §4, stk. 2, tildeles primært midler til uddannelsesformål inden for fiskeriet. Bestyrelsen har i den sammenhæng vedtaget, at ansøgninger til projekter, der vedrører lærlingeuddannelse og efteruddannelse i fiskeriet – herunder kompetencegivende uddannelser for fiskere under skipperskoler – prioriteres først.

Ved modtagelse af støtte skal fonden henvise til Bekendtgørelse nr. 1703 af 16/12/2016 om administration og revision af promille og produktionsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskerifonde.

Ansøgningsskemaer til brug for de to ansøgningsrunder findes i links herunder. Desuden findes et link til et notat om ”Krav til effektmål”, hvor fondens overordnede formål/mål og strategi samt afledte krav heraf til projekters effektmål kort beskrives.

Ansøgningsskema for 2019

Krav til effektmål

Skabeloner til tilskudsregnskab

Tilskudsregnskab 2018

Revisorberetning 2018

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2018

 

Fondens adresse er:
Fiskeafgiftsfonden
c/o Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia