Ansøgning om midler fra Fiskeafgiftsfonden

Fiskeafgiftsfondens bestyrelse besluttede på møde 27. juni 2023 at igangsætte en ansøgningsrunde for 2024 den 1. juli 2023.

Ansøgningsfrist er 1. september 2023

Der forventes – afhængig af udviklingen i fiskeriet – at kunne være sammenlagt mellem 11-12 mio. kr. i 2024 i Fiskeafgiftsfonden til projekter og formål, som styrker fiskerierhvervets udvikling.

Det er en forudsætning, at tilskudsmidler, som er tilvejebragt via promilleafgifter hos danske fiskere, skal anvendes inden for den del af fiskerierhvervet, hvor de er opkrævet – i fangstleddet. Det er absolut en fordel, at projekter kommer hele fiskerierhvervet til gavn og ikke alene lokalt.

Projekter, som opnår tilsagn for 2024, skal afvikles og afsluttes inden for 2024 samt afrapporteres til Fiskeafgiftsfonden i 1. kvartal 2025.

Der er øremærket 7½ mio. kr. til projekter vedr. lærlinge- og efteruddannelse

Der kan som tidligere ansøges om tilskud til uddannelsesprojekter – lærlinge- og efteruddannelse.

Lærlinge- og efteruddannelse er en hjørnesten i Fiskeafgiftsfonden, og en stor del af tilskudsmidlerne anvendes til medfinansiering af fiskeriets lærlingeordning, som sikrer praktikpladsgaranti i fiskeriet, og til efteruddannelse. Der er øremærket 7½ mio. kr. til lærlinge- og efteruddannelse under projektområde 1.

Det er muligt at søge tilskud til styrkelse af erhvervsfiskeriets udvikling

I lighed med i 2023 vil det i støtteåret 2024 være muligt at søge til andre typer af projekter, som kan styrke fiskeriets udvikling. Det sker under projektområde 2, hvor tilskudspuljen er den samlede promilleafgift fratrukket de 7½ mio. kr. til projektområde 1. Bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden har valgt at prioritere projekter under projektområde 2 med følgende formål højest, når der skal tildeles tilskud:

 • Fremme af mulighederne for rådgivning til danske fiskere
 • Fremme af videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri

 

Hvis der er yderligere tilskudsmidler, prioriteres projekter med følgende formål:

 

 • Fremme af sikkerhed og godt arbejdsmiljø om bord på danske fiskefartøjer
 • Fremme af viden om dansk fiskeri og dansk fisk
 • Fremme af oplysningskampagner og afsætningsfremme
 • Fremme af generationsskifter
 • Fremme af uddannelse

 

Der gives ikke drifts- eller virksomhedsstøtte

Det er foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder, der kan søge tilskud. Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet til gavn for dansk fiskeri.

Fonden yder således ikke drifts- eller virksomhedsstøtte, og derfor er det sjældent relevant for private virksomheder at søge midler til for eksempel udvikling eller markedsføring af et kommercielt produkt.

Statsstøttereglerne gælder også for tilskud fra Fiskeafgiftsfonden

Ansøgere skal være opmærksomme på ”Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden” (Bkg. nr. 41 af 3.1.2017).

Bekendtgørelsen styrer, hvor stor en del af de støtteberettigede udgifter, man kan få tilskud til fra Fiskeafgiftsfonden.

Ansøgningerne forventes at blive behandlet i slutningen af oktober/starten af november 2023, og det betyder, at endelig tilsagn med angivelse af støtteprocent tidligst modtages i løbet af 4. kvartal 2023.

Link til ”Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden” (Bkg. nr. 41 af 3.1.2017) kan findes på Fiskeafgiftsfondens hjemmeside.

 

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger skal indeholde følgende:
1.     Oplysninger om ansøger(e)

 1. Angivelse af kontaktperson(er)
  3.     Beskrivelse af aktiviteten/projektet
  4.     Budget for aktiviteten/projektet
 2. Anden støtte
 3. Tidligere tilskud
 4. Offentliggørelse
 5. Angivelse af effektmål
 6. Angivelse af bilag
 7. Underskrift

 

Nederst på siden findes links til Fiskerifondens ansøgningsskemaer for projektområde 1 og 2, som skal anvendes.

 

Ansøgningsfristen er 1. september 2023

Ansøgningsrunden er således skudt i gang.

Interesserede er naturligvis velkomne til at komme med spørgsmål på fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk.

Ved modtagelse af støtte skal fonden henvise til Bekendtgørelse nr. 280 af 25. marts 2020 om administration og revision af produktionsafgiftsfonde m.v. inden for fiskeriområdet.

Ansøgningsskemaer til brug for de to ansøgningsrunder findes i links herunder. Desuden findes et link til et notat om ”Formål og strategi. Tilskudsåret 2024”, hvor fondens overordnede formål/mål og strategi samt afledte krav heraf til projekters effektmål kort beskrives.

Fiskeafgiftsfonden, 1. juli 2023

Ansøgningsskema 2024 – projektområde 1

Ansøgningsskema 2024 – projektområde 2

Strategi og effektmål 2024

Skabeloner til tilskudsregnskab

Tilskudsregnskab 2023

Revisor beretning – 2023

Den uafhængige revisors påtegning – 2023

Fondens adresse er:
Fiskeafgiftsfonden
c/o Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia