Ansøgning om midler fra Fiskeafgiftsfonden

Ansøgningsfrist for støtteåret 2022 senest 1. september 2021.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger skal indeholde følgende:
1.     Baggrund for ansøgningen
2.     Beskrivelse af ansøger(e)
3.     Beskrivelse af projektet
4.     Beskrivelse af hvorledes projektet evalueres

Der forventes – afhængig af udviklingen i fiskeriet – at kunne være sammenlagt mellem 10-15 mio. kr. i 2022 i Fiskeafgiftsfonden til projekter og formål, som styrker fiskerierhvervets udvikling.

Det er en forudsætning, at tilskudsmidler, som er tilvejebragt via promilleafgifter hos danske fiskere, skal anvendes inden for den del af fiskerierhvervet, hvor de er opkrævet – i fangstleddet. Det er absolut en fordel, at projekter kommer hele fiskerierhvervet til gavn og ikke alene lokalt.

Der er øremærket 7½ mio. kr. til projekter vedr. lærlinge- og efteruddannelse

Der kan som tidligere ansøges om tilskud til uddannelsesprojekter – lærlinge- og efteruddannelse.

Lærlinge- og efteruddannelse har været hjørnesten i Fiskeafgiftsfonden i mange år. Det har hidtil været sådan, at tilskudsmidlerne i Fiskeafgiftsfonden primært har været anvendt til medfinansiering af fiskeriets lærlingeordning, som sikrer praktikpladsgaranti i fiskeriet, og til efteruddannelse.

Af den politiske aftale om tilvejebringelse af midler til udvikling af fiskeriet fremgår, at der skal øremærkes 7½ mio. kr. til lærlinge- og efteruddannelse.

Det er muligt at søge tilskud til styrkelse af erhvervsfiskeriets udvikling

Som for 2021, vil det for støtteåret 2022 være muligt at søge til andre typer af projekter, som kan styrke fiskeriets udvikling. Bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden har valgt at fokusere på projekter inden for følgende kategorier, når der skal tildeles tilskud:

  • Fremme af mulighederne for rådgivning til danske fiskere
  • Fremme af sikkerhed og godt arbejdsmiljø om bord på danske fiskefartøjer
  • Fremme af viden om dansk fiskeri og dansk fisk
  • Fremme af oplysningskampagner og afsætningsfremme
  • Fremme af videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri
  • Fremme af generationsskifter
  • Fremme af uddannelse

 Når de 7½ mio. kr., som er øremærket til lærlinge- og efteruddannelse, er trukket ud, er den resterende del af de 10 – 15 mio. kr. til rådighed for projekter inden for disse kategorier i 2022.

Der gives ikke drifts- eller virksomhedsstøtte

Det er foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder, der kan søge tilskud. Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet til gavn for dansk fiskeri.

Fonden yder således ikke drifts- eller virksomhedsstøtte, og derfor er det sjældent relevant for private virksomheder at søge midler til for eksempel udvikling eller markedsføring af et kommercielt produkt.

Statsstøttereglerne gælder også for tilskud fra Fiskeafgiftsfonden

Ansøgere skal være opmærksomme på ”Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden” (Bkg. nr. 41 af 3.1.2017).

Bekendtgørelsen styrer, hvor stor en del af de støtteberettigede udgifter, man kan få tilskud til fra Fiskeafgiftsfonden.

Ansøgningerne forventes at blive behandlet i slutningen af september 2021, og det betyder, at endelig tilsagn med angivelse af støtteprocent tidligst modtages i løbet af 4. kvartal 2021.

Link til ”Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden” (Bkg. nr. 41 af 3.1.2017) kan findes på Fiskeafgiftsfondens hjemmeside.

Ansøgningsfristen er 1. september 2021

Ansøgningsrunden er således skudt i gang.  Se skemaer herunder.

Interesserede er naturligvis velkomne til at komme med spørgsmål på fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk.

Interesserede er naturligvis velkomne til at komme med spørgsmål på fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk.

Ved modtagelse af støtte skal fonden henvise til Bekendtgørelse nr. 280 af 25. marts 2020 om administration og revision af produktionsafgiftsfonde m.v. inden for fiskeriområdet.

Ansøgningsskemaer til brug for de to ansøgningsrunder findes i links herunder. Desuden findes et link til et notat om ”Krav til effektmål”, hvor fondens overordnede formål/mål og strategi samt afledte krav heraf til projekters effektmål kort beskrives.

Fiskeafgiftsfonden, 1. juli 2020

Ansøgningsskema 2022 – projektområde 1

Ansøgningsskema 2022 – projektområde 2

Projektformål og effektmål 15.06.2021

Skabeloner til tilskudsregnskab

Tilskudsregnskab 2021 – uændret fra 2018

Revisor beretning – 2021

Den uafhængige revisors revisionspåtegning – 2021

Fondens adresse er:
Fiskeafgiftsfonden
c/o Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia